Alps


Alps finns sedan 1988 med kontor i Stockholm och Göteborg med en omsättning på mer än 4 miljard SEK. Bland kunderna finns t ex Whirlpool, Saab, Ericsson, Siemens, Nokia, Gambro och Volvo.


Nästan allt handlar om logistik för Alps

För Alps Nordic AB har Systemstöd implementerat Jeeves för att stödja och effektivisera processerna kring logistik- och ekonomirutiner. Systemstöd har utvecklat lösningar för Self-billing och CRP med hjälp av Jeeves EDI samt nettobehovsberäkning. Det sist genomförda projektet innebar en fundamental förändring av det logistiska flödet inom Alps Nordic AB och Alps globalt. 

Projektet innebar ett samarbete mellan Alps Nordic AB, Systemstöd, Strålfors, Schenker och Vicetech. I projektet har Systemstöd fungerat som huvudentrepenör och aktivt bidragit till att utveckla lösningen med hjälp av standardmoduler i Jeeves. Systemstöd har genom god förståelse för Alps verksamhet, djupa kunskaper om Jeeves och ett stort engagemang utgjort en viktig del av projektet.

Leveransen

Projektet har inneburit att Alps Nordic har:

         - minskat produktionsledtiden från order till ETD

         - minskat färdigvarulager globalt och lokalt

         - kortare reaktionstider på kunders förändrade behov genom högre frekvens på leveransplaner och inköpsorder

         - optimerat transporter genom bättre utnyttjande av containers och färre flygfrakter

         - kortare ledtid genom effektivare administration och längre planeringshorisont

         - stabilare miljö och minskat konsultberoende genom nyttjande av Jeeves standardlösningar

Detta har uppnåtts genom att:

         - implementera standardmoduler från Jeeves

         - införa moderna logistiska principer i hela kedjan på ett globalt plan

         - standardisera informationsutbytet via EDI

         - högre informationskvalitet genom färre händer som knappar in information

         - kvalitetssäkring av information genom processorienterade rutiner


 Björn Sjölin, IT-ansvarig på Hydac

– Att byta system gör att man fak­tiskt tar sig tid att titta över sina rutiner. Vi kunde passa på att städa. Det är också oerhört viktigt att tala samma språk och att förstå varand­ras terminologi. Är t ex Kalkylpris och Kostnad Sålda Varor (ksv) verkligen samma sak?

Läs mer om Hydac >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.