Lagerstyrning

Genom att använda systemstöd för prognoser och lagerstyrning säkerställer ni en kontinuitet i er servicestrategi och försäljning. Ni undviker personberoende inköp och inköpen blir enklare och snabbare. Ni säkerställer bra lagertillgänglighet som leder till nöjdare kunder och optimal kapitalbindning.

För effektivare lagerstyrning och lageroptimering har Systemstöd ett samarbete med PromoSoft i syfte att erbjuda en mycket kraftfull lösning för lagerstyrning och lageroptimering, integrerat med affärssystem som Jeeves ERP och Sage X3.

Vetenskaplig lagerstyrning

Vetenskaplig lagerstyrning tillsammans med inköpssystem i ert Jeeves ERP eller Sage X3 affärssystem är ett kraftfullt verktyg för att höja ert företags leveransförmåga och minska er kapitalbindning. Ytterst få projekt i ett företag kan öka lönsamheten lika mycket som rätt utförd lagerstyrning i företag där varulager eller varuflöden är kärnverksamhet.

Lagerstyrning i världsklass med SOLO

SOLO från Promosoft är ett lageroptimerings- och inköpssystem avsett för företag med stora varuflöden och många lagerlokaler och är ett komplement till befintliga affärssystem.

Syftet är att uppnå önskad servicenivå till lägsta möjliga kostnad. SOLO omfattar tre funktioner:
Affärssystem från Systemstöd (Jeeves ERP, Sage X3, Visma.net samt Standard ERP) Prognosberäkning och utvärdering av prognosfel
Affärssystem från Systemstöd (Jeeves ERP, Sage X3, Visma.net samt Standard ERP) Optimering av lagernivåer genom beställningspunkter och orderkvantiteter
Affärssystem från Systemstöd (Jeeves ERP, Sage X3, Visma.net samt Standard ERP) Automatisk beställning

Tillägg till befintligt affärssystem

SOLO från Promosoft är ett tillägg till företagets befintliga affärssystem. En ensam person kan styra över ett mycket stort antal artiklar, flera lager samt beräkna lagernivåer och inköpskvantiteter samt lägga beställningar. Lageroptimeringen beräknas helt automatiskt. Användaren har en övervakande funktion och reagerar på avvikelsesignaler från programmet.

 Lager-och inköpsstyrningsmetoderna automatiserar inköpsprocessen och minskar drastiskt mängden rutinarbete för avrop.

Fördelar med digitaliserad lagerstyrning?

I många företag blir lager och inköp förr eller senare bli ett problem med personberoende, för mycket manuellt arbete, osäkerhet i inköpsbesluten och otillräcklighet i kontrollen på nyckeltal och rapporter. 


Systemet beräknar sedan prognoser och utvärderar prognosavvikelser för varje enskild artikel. Hänsyn tas till trend och säsong samt användaren informeras om prognosavvikelsen överstiger vissa gränsvärden.

Simuleringsfunktion

Lösningen har en simuleringsfunktion för att kunna förutse effekterna av inställda parametrar. Simuleringsfunktionen i SOLO visar med grafer vad som kommer att hända med lagret avseende tillexempel framtida efterfrågan, omsättningshastighet, orderfrekvens, lagervärde, orderkvantiteter och beställningspunkter.

"Vi valde mellan två olika leverantörer, men fastnade för PromoSofts lösning därför att deras system var mer komplett och lättarbetat. Vi har stora säsongsvariationer på många av våra artiklar och använder SOLO från PromoSoft integrerat med Jeeves ERP för att styra och optimera våra inköp."

Leif Lindgren, logistikchef, Nils Ahlgren AB

Best practice vid lagerstyrning

Är en studie om svensk industris användning av lagerstyrningsmetoder av professor Patrik Jonsson och Stig-Arne Mattsson från Chalmers tekniska högskola. 

I studien ingick 292 st företag. Av dessa ansåg 61% ha en bättre leveransförmåga än jämförbara konkurrenter.

Läs mer om studien här >>

Video effektiv lagerstyrning


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.